ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι αλλαγές μεταξύ της προηγούμενης και της τρέχουσας έκδοσης συνοπτικά και αναλυτικά. Επιπλέον, επιλέγοντας το εικονίδιο εμφανίζεται, σε αρχείο εικόνας, η αντιπαραβολή της τρέχουσας έκδοσης με την προηγούμενη.

Τρέχουσα Έκδοση: 21-0217 - ΜΟΥΣΙΚΗ
Προηγούμενη Έκδοση: 21-0174: ΜΟΥΣΙΚΗ
- Τυχόν απόθεμα του βιβλίου με κωδικό 21-0174 πρέπει να αποσυρθεί.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Σελ. 8 α) Διόρθωση του «Πολυρυθμία» σε «Πολυρρυθμία»
β) Διόρθωση του «Πολυρυθμική» σε «Πολυρρυθμική»
Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 9 α) Μετατροπή του «επικρουστήρα» σε «μπακέτα»
β) Μετατροπή του «επικρουστήρες» σε «μπακέτες»
Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 17 Διόρθωση του «λεπτόφωνος» σε «οξύφωνος» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 45 Διόρθωση του «4 συγχορδίες» σε «μία συγχορδία που παίζεται 4 φορές» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 48 Διόρθωση του «τη δεκαετία του» σε «περίπου το» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 88 α) Διόρθωση του «1ης» σε «Iης» (λατινικό)
β) Διόρθωση του «5ης» σε «Vης» (λατινικό)
γ) Διόρθωση του «κλίμακα» σε «τονικότητα»
Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 96 Διόρθωση του «επικρουστήρες» σε «μπαγκέτες» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 98 Διόρθωση του «ρυθμό Καλαματιανού» σε «καλαματιανό ρυθμό» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 101 Διόρθωση του «δημοτική» σε «παραδοσιακή» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 128 Διόρθωση του «φόρμα» σε «μορφή» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 130 Διόρθωση του «Πολυρυθμία» σε «Πολυρρυθμία» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 137 Διόρθωση του «Πολυρυθμία» σε «Πολυρρυθμία» Δείτε τις αλλαγές

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

infopublications@cti.gr