ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΙΒΛΙΟ

Παράλληλα με το επιχειρησιακό της έργο, η Διεύθυνση Εκδόσεων του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» έχει εκπονήσει μια μελέτη παρουσίασης για τον τρόπο ενσωμάτωσης του έντυπου βιβλίου στην εκπαιδευτική διαδικασία διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών.

Οι βασικές θεματικές ενότητες που διερευνώνται στην μελέτη αυτή είναι οι ακόλουθες:

  • Μορφές παροχής των σχολικών βιβλίων στους μαθητές
  • Τρόποι επιλογής και έκδοσης των σχολικών βιβλίων
  • Συγγραφή και γνωστικό αντικείμενο σχολικών βιβλίων ανά εκπαιδευτική βαθμίδα
  • Κόστος σχολικών βιβλίων
  • Ενσωμάτωση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού

Η μελέτη αφορά στις εξής 6 ευρωπαϊκές χώρες: Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Αυστρία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία. Στο σύνολο του υλικού, όπου απαιτείται, έχουν ενσωματωθεί και στοιχεία ιστορικής αναφοράς. Το αρχείο της μελέτης θα αναρτηθεί προσεχώς και θα είναι διαθέσιμο προς ανάγνωση.

Ταυτόχρονα, έχει ξεκινήσει μια δεύτερη συγκριτική μελέτη που διερευνά την ενσωμάτωση του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για χρήση του από τις σχολικές μονάδες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Η μελέτη αυτή είναι σε διαδικασία εκπόνησης και πρόκειται να δημοσιευτεί μετά το φθινόπωρο του 2022.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

infopublications@cti.gr