ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι αλλαγές μεταξύ της προηγούμενης και της τρέχουσας έκδοσης συνοπτικά και αναλυτικά. Επιπλέον, επιλέγοντας το εικονίδιο εμφανίζεται, σε αρχείο εικόνας, η αντιπαραβολή της τρέχουσας έκδοσης με την προηγούμενη.

Τρέχουσα Έκδοση: 22-0282 - ΦΥΣΙΚΗ (ΤΕΥΧΟΣ Γ')
Προηγούμενη Έκδοση: 22-0183: ΦΥΣΙΚΗ (ΤΕΥΧΟΣ Γ΄)
- Τυχόν απόθεμα του βιβλίου με κωδικό 22-0183 πρέπει να αποσυρθεί.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Σελ. 227 α) Διόρθωση του «Τ=3000Κ» σε «Τ=6000Κ»
β) Διόρθωση του «Τ=2000Κ» σε «Τ=4500Κ»
γ) Διόρθωση του «Τ=1000Κ» σε «Τ=3000Κ»
Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 248 Διόρθωση του «fk>fπ» σε «fk"<"fπ» Δείτε τις αλλαγές

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

infopublications@cti.gr