ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι αλλαγές μεταξύ της προηγούμενης και της τρέχουσας έκδοσης συνοπτικά και αναλυτικά. Επιπλέον, επιλέγοντας το εικονίδιο εμφανίζεται, σε αρχείο εικόνας, η αντιπαραβολή της τρέχουσας έκδοσης με την προηγούμενη.

Τρέχουσα Έκδοση: 22-0277 - ΧΗΜΕΙΑ (ΤΕΥΧΟΣ Β')
Προηγούμενη Έκδοση: 22-0277 - ΧΗΜΕΙΑ (ΤΕΥΧΟΣ Β΄):
- Έχει αντικαταστήσει τον κωδικό 22-0231.
- Τυχόν απόθεμα του βιβλίου με κωδικό 22-0231 πρέπει να αποσυρθεί.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Σελ. 75 (Κείμενο) Σχήμα 3.3, Λεζάντα, Γραμμή 4: Διορθώνεται σε «Η στιγμιαία ταχύτητα σχηματισμού προιόντος Ut1…» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 79 (Κείμενο) 4η αντίδραση: Διορθώνεται σε «2ΚMnO4+…» Δείτε τις αλλαγές

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

infopublications@cti.gr