ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι αλλαγές μεταξύ της προηγούμενης και της τρέχουσας έκδοσης συνοπτικά και αναλυτικά. Επιπλέον, επιλέγοντας το εικονίδιο εμφανίζεται, σε αρχείο εικόνας, η αντιπαραβολή της τρέχουσας έκδοσης με την προηγούμενη.

Τρέχουσα Έκδοση: 21-0216 - ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Προηγούμενη Έκδοση: 21-0216 - ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ:
- Έχει αντικαταστήσει τον κωδικό 21-0148.
- Τυχόν απόθεμα του βιβλίου με κωδικό 21-0148 πρέπει να αποσυρθεί.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Σελ. 106 (Κείμενο) Απαλοιφή του κειμένου με τίτλο «Νεανικός ιδεαλισμός» και των ερωτήσεων που ακολουθούν Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 107 (Κείμενο) Απαλοιφή του κειμένου με τίτλο «Νεανικός ιδεαλισμός» και των ερωτήσεων που ακολουθούν

Το «Κείμενο 2» διορθώνεται σε «Κείμενο 1»
Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 108 (Κείμενο) Το «Κείμενα 3 και 4» διορθώνεται σε «Κείμενα 2 και 3» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 109 (Κείμενο) Αφαίρεση των α, β, γ και αντικατάστασή τους από τα δ, ε, στ

Το «Κείμενο 5» διορθώνεται σε «Κείμενο 4»
Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 110 (Κείμενο) Η φράση «του κειμένου 5» διορθώνεται σε «του κειμένου 4»

Η φράση «στο κείμενο 5» διορθώνεται σε «στο κείμενο 4»"

Το «Κείμενο 6» διορθώνεται σε «Κείμενο 5»
Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 111 (Κείμενο) α) 1η γραμμή: Η φράση «του κειμένου 6» διορθώνεται σε «του κειμένου 5»

β) 8η γραμμή: Η φράση «του κειμένου 6;» διορθώνεται σε «του κειμένου 5;»
Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 112 (Κείμενο) Άσκηση 1: «του κειμένου 2» διορθώνεται σε «του κειμένου 1» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 113 (Κείμενο) Άσκηση 1 «Διαβάζω και γράφω»: Αφαιρείται
Ασκήσεις 2, 3: Διορθώνονται σε 1,2

Άσκηση 2 (πρώην 3):
α) «Στο κείμενο 2» διορθώνεται σε «Στο κείμενο 1»
β) «του κειμένου 2» διορθώνεται σε «του κειμένου 1»

Το «Κείμενο 7» διορθώνεται σε «Κείμενο 6»
Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 115 (Κείμενο) Άσκηση «Διαβάζω και γράφω»: το «Στο κείμενο 5» διορθώνεται σε «Στο κείμενο 4» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 116 (Κείμενο) Το «Κείμενο 8» διορθώνεται σε «Κείμενο 7» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 117 (Κείμενο) Το «Κείμενο 8» διορθώνεται σε «Κείμενο 7»

Το «Κείμενο 9» διορθώνεται σε «Κείμενο 8»
Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 118 (Κείμενο) Άσκηση 1: Η φράση «Τι είδους κείμενο είναι το 9» διορθώνεται σε «Τι είδους κείμενο είναι το 8»

Άσκηση 2: Το «στο κείμενο 9» διορθώνεται σε «στο κείμενο 8»
Δείτε τις αλλαγές

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

infopublications@cti.gr