ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι αλλαγές μεταξύ της προηγούμενης και της τρέχουσας έκδοσης συνοπτικά και αναλυτικά. Επιπλέον, επιλέγοντας το εικονίδιο εμφανίζεται, σε αρχείο εικόνας, η αντιπαραβολή της τρέχουσας έκδοσης με την προηγούμενη.

Τρέχουσα Έκδοση: 24-0631 - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Προηγούμενη Έκδοση: 24-0631 - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ:
- Έχει αντικαταστήσει τον κωδικό 24-0017.
- Τυχόν απόθεμα του βιβλίου με κωδικό 24-0017 πρέπει να αποσυρθεί.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Σελ. 55, 61, 67, 77, 90 (Xάρτες)

Σελ. 61, 77 (Xάρτες)
Προσθήκη συνόρων της χώρας ως προς το μέρος της Σερβίας

Προσθήκη Βόρειας Μακεδονίας
Δείτε τις αλλαγές

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

infopublications@cti.gr