ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι αλλαγές μεταξύ της προηγούμενης και της τρέχουσας έκδοσης συνοπτικά και αναλυτικά. Επιπλέον, επιλέγοντας το εικονίδιο εμφανίζεται, σε αρχείο εικόνας, η αντιπαραβολή της τρέχουσας έκδοσης με την προηγούμενη.

Τρέχουσα Έκδοση: 21-0213 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Προηγούμενη Έκδοση: 21-0213 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:
- Έχει αντικαταστήσει τον κωδικό 21-0143.
- Τυχόν απόθεμα του βιβλίου με κωδικό 21-0143 πρέπει να αποσυρθεί.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Σελ. 32 (Κείμενο) Το «στ) 6x3 : 3xy = … » διορθώνεται σε «στ) (6x3y) : (3xy) = … » Δείτε τις αλλαγές

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

infopublications@cti.gr