ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι αλλαγές μεταξύ της προηγούμενης και της τρέχουσας έκδοσης συνοπτικά και αναλυτικά. Επιπλέον, επιλέγοντας το εικονίδιο εμφανίζεται, σε αρχείο εικόνας, η αντιπαραβολή της τρέχουσας έκδοσης με την προηγούμενη.

Τρέχουσα Έκδοση: 22-0268 - ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ (ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ)
Προηγούμενη Έκδοση: 22-0268 - ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ (ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ):
- Έχει αντικαταστήσει τον κωδικό 22-0020.
- Τυχόν απόθεμα του βιβλίου με κωδικό 22-0020 πρέπει να αποσυρθεί.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Σελ. 236, 339, 399 (Κείμενα) Για τους όρους «Σκόπια» και «FYROM» προστίθεται η υποσημείωση «Σήμερα το κράτος ονομάζεται Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» Δείτε τις αλλαγές

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

infopublications@cti.gr